Disclaimer

DiBis website disclaimer English

The following conditions apply to this DiBis website. By viewing this website and using the provided information you declare to accept these conditions.
The information on this website, as well as that on all other websites by DiBis are intended as general information. This information can be modified without giving prior notice. DiBis has compiled and maintained the DiBis websites with due care and has made use of sources that are believed to be reliable. DiBis is not responsible for the accuracy, completeness and topicality of the information offered. DiBis does not accept the obligation to update or correct the offered information. DiBis explicitly rejects any liability in this matter. No rights can be derived from the offered information.
DiBis also does not guarantee error-free or uninterrupted operation of the DiBis websites.
The DiBis websites make reference, whether or not by means of hyperlinks, to information provided by third parties. Such information has not been judged on reasonableness, accurateness, completeness or topicality. DiBis explicitly rejects any liability in this matter.
The information offered is not meant as substitution for professional advice. When you use the offered information without verification or further advice, you do so at your own expense and risk.
DiBis, the entitled party respectively, retains all rights (including copyright, trademarks, patents) relating to the information presented on the DiBis websites (including texts, graphics and logos). You do not obtain any kind of license with regard to that information, except insofar as strictly necessary for online viewing of the DiBis websites. In particular, it is not allowed to copy, reproduce, or in any way make available the content of the DiBis websites to third parties without express prior written permission from DiBis.

The DiBis website and these Conditions & Disclaimer are governed by Dutch law.


DiBis website disclaimer Nederlands

Op deze DiBis site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van DiBis zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. DiBis heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de DiBis sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. DiBis staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. DiBis aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. DiBis wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

DiBis garandeert evenmin dat de DiBis sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de DiBis sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door DiBis niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. DiBis wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

DiBis, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de DiBis sites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de DiBis sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DiBis, de inhoud van de DiBis sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de DiBis site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.