Terms of Delivery

Terms and Conditions

Leveringsvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden DiBis Digital B.V. en DiBis Benelux B.V.© per 06-2016

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

DiBis: DiBis Digital B.V., dan wel DiBis Benelux B.V., de gebruikers van deze leveringsvoorwaarden, rechtspersonen naar Nederlands recht, gevestigd aan Kaapstanderweg 1F, 8243RB te Lelystad, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 39078447 respectievelijk 65306457.
Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie DiBis een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
Overeenkomst: iedere tussen DiBis en de wederpartij tot stand gekomen koopovereenkomst, waarmee DiBis zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van producten.
Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens DiBis aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn elektronica voor industri‘le toepassing, zoals beeldschermen en andere apparatuur dat al dan niet volgens specificatie van de wederpartij wordt geassembleerd of ontworpen.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DiBis en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Vernietiging of nietigheid van ŽŽn of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Ook indien daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van DiBis vrijblijvend.
De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van DiBis dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van DiBis dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Alle door DiBis in aanbiedingen, de overeenkomst, conceptontwerpen, aan de hand van samples en/of anderszins vermelde c.q. kenbaar gemaakte gegevens, waaronder mede begrepen weergegeven afbeeldingen, tekeningen, kleuren, vermelde gewichten, afmetingen etc. zijn indicatief, tenzij de juistheid en volledigheid daarvan uitdrukkelijk (door de fabrikant van de producten) is gegarandeerd. Afwijkingen tussen enerzijds het door DiBis vermelde en anderzijds hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd, kan geen reden zijn voor opschorting of ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of enige andere compensatie indien de afwijkingen van geringe betekenis zijn. Afwijkingen zijn in elk geval van geringe betekenis indien deze geen of geringe invloed op de gebruikswaarde van de te leveren producten hebben.
Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat de order schriftelijk door DiBis aan de wederpartij is bevestigd. Geacht wordt dat de orderbevestiging van DiBis de overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de wederpartij ter zake binnen 48 uur na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk en gemotiveerd bij DiBis heeft gereclameerd.
Een samengestelde prijsopgave verplicht DiBis niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming.

 

ARTIKEL 4. | UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

DiBis spant zich in de uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van DiBis treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij DiBis schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen DiBis de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
De termijnen als bedoeld in lid 1 vangen niet eerder aan dan nadat DiBis alle voor de uitvoering c.q. levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 5. | LEVERING VAN PRODUCTEN

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de producten geleverd door aflevering daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval van dergelijke aflevering bepaalt DiBis de wijze van transport en verzending van de producten. DiBis bepaalt te allen tijde zelf de wijze van verpakking van de producten.
Indien DiBis niet voor het transport zorgdraagt, reizen de producten voor rekening en risico van de wederpartij.
DiBis behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen of de uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde bedragen te voldoen.
Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen en de producten bij DiBis retour zijn gekomen, zal DiBis de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde bedragen.
In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van DiBis mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. DiBis is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde bedragen, inclusief de kosten voor opslag van de producten.
Indien DiBis bij toepassing van de leden 4, 5 of 6 kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten naar redelijkheid aanvullend voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 6. | CUSTOM MADE-PRODUCTEN

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op de overeenkomst waarbij de wederpartij DiBis opdracht geeft tot assemblage dan wel het volgens specificatie van de wederpartij ontwerpen van producten.
De wederpartij is verplicht om DiBis zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle relevante gegevens en bescheiden te verschaffen welke in redelijkheid nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
De wederpartij staat in voor de juistheid van alle gegevens en bescheiden die zij voor de uitvoering van de overeenkomst aan DiBis ter beschikking stelt. DiBis draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. De wederpartij staat er voorts voor in dat met de aanlevering van deze gegevens en bescheiden geen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten of overige rechten van intellectuele eigendom van derden. De wederpartij vrijwaart DiBis van alle aanspraken van derden ter zake.
In het aanbod, de overeenkomst, conceptontwerpen, aan de hand van samples en/of anderszins door DiBis vermelde c.q. kenbaar gemaakte eigenschappen van de producten, ook welke volgens specificatie van de wederpartij worden geassembleerd of ontworpen, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen, waaronder kleuren, maten, gewichten en functionaliteiten van de producten welke voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn en die door haar redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN RECLAMES

De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien het geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan DiBis. Indien het gebrek redelijkerwijs niet onverwijld bij de levering kon worden geconstateerd, dient de wederpartij van dat gebrek uiterlijk binnen twee dagen na de levering van de producten, schriftelijk mededeling aan DiBis te doen.
Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor DiBis uit een dergelijke reclame van de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 8, geen enkele verplichting voort.
Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling bestaan.

 

ARTIKEL 8. | GARANTIE

DiBis levert de producten uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, bij gebreke waarvan de garantie in elk geval is beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie.
Toepasselijke garantie vervalt, onverminderd de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen garantievoorwaarden, indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan DiBis kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, blikseminslag, brand- of waterschade, onjuist of onoordeelkundig gebruik of onderhoud, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen, andere instructies van of vanwege DiBis en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van DiBis zijn uitgevoerd.
Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DiBis worden geretourneerd.
Eventuele retouren dienen vergezeld te gaan van een kopie van de factuur en het RMA-formulier met daarop, per te retourneren product, een duidelijke beschrijving van het gebrek of de klacht.
Indien een gebrek van een geleverd product niet onder de garantie valt, zal DiBis de reparatie, indien daarmee een reparatiebedrag van minder dan Û 150,- gepaard gaat, zonder voorafgaande instemming van wederpartij verrichten. Boven dit bedrag wordt vooraf een prijsopgave gedaan. Indien wederpartij wenst de producten niet te laten repareren dan wel indien blijkt dat de producten niet gebrekkig waren, wordt ten minste Û 25,-, alsmede de kosten van retourneren van de producten, aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij dient deze kosten te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

DiBis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen het geval dat DiBis door toedoen van derden niet in staat is de overeenkomst (tijdig) (verder) na te komen. Onder overmacht wordt voorts, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, onder meer begrepen bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook en onverschillig op welke wijze ontstaan, evenals vertraagde of te late toelevering van de producten door derden en transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook.
Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Indien DiBis bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

DiBis is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst DiBis ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is DiBis gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de wederpartij niet reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde betaling heeft gesteld.
Voorts is DiBis gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door DiBis op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die DiBis ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
Indien DiBis de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

Alle prijzen van DiBis zijn in euro, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Prijzen van DiBis zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van het aanbod c.q. tot stand komen van de overeenkomst geldende kostenfactoren, waaronder mede begrepen materiaalprijzen, loonkosten en vrachtkosten. DiBis is gerechtigd tussentijdse prijsstijgingen van dergelijke kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen.
DiBis is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan.
Tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn en overigens op de door DiBis voorgeschreven wijze.
DiBis is gerechtigd de facturen uitsluitend per e-mail aan de wederpartij beschikbaar te stellen. Indien facturen op verzoek van de wederpartij per post zullen worden toegestuurd, is DiBis gerechtigd de kosten daarvan, alsmede redelijke administratiekosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.
DiBis is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van een eventueel gevorderde vooruitbetaling zoals bedoeld in lid 2.
De wederpartij is nimmer gerechtigd haar eventuele vorderingen op DiBis te verrekenen met vorderingen van DiBis op de wederpartij.
In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van DiBis, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7 en 8, is DiBis na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
DiBis is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van de producten, welk gebruik aanleiding gaf om aan te nemen dat de garantie, ongeacht of garantie werkelijk van toepassing was, daarmee zou zijn komen te vervallen, onder meer zoals bedoeld in artikel 8.2.
DiBis is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het doen of nalaten van derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
DiBis staat er niet voor in dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil gebruiken, ook niet indien dit doel aan DiBis kenbaar is gemaakt. DiBis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de eventuele onjuiste toepassing van de producten door de wederpartij en/of door derden.
De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door wederpartij verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan DiBis kan worden toegerekend.
Alle gegevens en (gebruiks)aanwijzingen worden door DiBis dan wel de fabrikant van de producten naar beste vermogen samengesteld en verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid van DiBis voortvloeit.
DiBis draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant van de producten krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade behoort te dragen.
DiBis is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
De aansprakelijkheid van DiBis is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van DiBis betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DiBis nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van DiBis daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van DiBis dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens DiBis bedraagt zo’n jaar.
Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van DiBis, zal de wederpartij DiBis vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door DiBis en het gebruik van de door of namens haar geleverde producten.

 

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door DiBis verkochte producten blijven haar eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DiBis te bewaren.
Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht DiBis hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar. Tevens is de wederpartij in geval van verkoop aan derden gehouden een eigendomsvoorbehoud te bedingen dat minstens even verstrekkend is als het eigendomsvoorbehoud van dit artikel, met dien verstande dat de derde geen bevoegdheid tot bezwaring of vervreemding mag worden toegekend. Op het moment van doorlevering aan een derde, verkrijgt DiBis op de vordering(en) van de wederpartij op de derde een bezitloos pandrecht, met het recht die derde daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.
De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan DiBis of door DiBis aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. DiBis is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te (doen) nemen. De wederpartij dient DiBis op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van Û 1.000,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat DiBis de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van haar eigendomsrechten staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
Als de wederpartij, nadat de verkochte producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM>

DiBis behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar uitgebrachte aanbiedingen, aan de wederpartij beschikbaar gestelde beschrijvingen, modellen, ontwerpen, merken en productspecificaties, voor zover deze rechten niet bij anderen rusten. Dit geldt eveneens ten aanzien van de met de producten meegeleverde dan wel daarop ge•nstalleerde software. In geval van volgens specificatie van de wederpartij ontworpen producten, rusten de intellectuele eigendomsrechten daarop bij de wederpartij, doch pas vanaf het moment dat zij alle verplichtingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst is nagekomen, waaronder onder meer begrepen de goedkeuring van het ontwerp en eventuele samples alsmede de betaling van de ontwikkelingskosten en andere uit hoofde van de overeenkomst door haar aan DiBis verschuldigde bedragen.
Het is de wederpartij verboden de goederen waarop de intellectuele eigendomsrechten van DiBis of haar licentiegevers rusten te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een andere wijze dan noodzakelijkerwijs uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.
Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van intellectuele eigendomsrechten van DiBis dan wel haar licentiegevers te (doen) verwijderen of te (doen) wijzigen.
In geval van een inbreuk op het bepaalde in lid 2 en/of lid 3, behoudt DiBis zich alle rechten voor die haar krachtens de wet toekomen, waaronder onder meer begrepen het recht op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van DiBis wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
De Nederlandstalige versie van deze leveringsvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de bedingen.